Μοσχαρι

Ολόκληρο

Λαιμός

Σπάλα

Σπαλομπριζόλα

Μπριζόλα

Κόντρα

Φιλέτο

Στήθος

Στηθόπλευρα

Λάπα

Μπούτι

Ποντίκι Μπουτιού Μ/Ο

Κιλότο

Τρανς

Στρογγυλό

Τουρτουγκίτα

Νουά